جار 1500cc چهارگوش

جار 1500cc چهارگوش(گنجایش 2000 گرم)

ادامه مطلب

جار 1500cc هشت گوش

جار 1500cc هشت گوش (گنجایش 2000 گرم)

ادامه مطلب

جار 1500cc شش گوش

جار 1500cc شش گوش(گنجایش 2000 گرم)

ادامه مطلب