جار 700cc دهانه 70 طرح اشک( گنجایش 1000 گرم)

ادامه مطلب

جار استوانه ای دهانه 70حجم 150 تا 1000 گرم

ادامه مطلب

جار 150cc گرد

جار 150cc گرد (گنجایش 250 گرم)

ادامه مطلب

جار 230cc گرد

جار 230cc (گنجایش 350 گرم)

ادامه مطلب

جار 350cc گرد

جار 350cc گرد (گنجایش 500 گرم)

ادامه مطلب

جار 700cc گرد دهانه 70

جار 700cc گرد دهانه 70 (گنجایش 1000 گرم)  

ادامه مطلب