جار 640cc طرح پارمیس (گنجایش 900 گرم)

ادامه مطلب

جار 700cc طرح رویال (گنجایش 1000 گرم)

ادامه مطلب

جار 350cc شش گوش

جار 350cc شش گوش (گنجایش 500 گرم)

ادامه مطلب

جار 700cc شش گوش

جار 700cc شش گوش (گنجایش 1000 گرم)

ادامه مطلب

جار 1500cc شش گوش

جار 1500cc شش گوش(گنجایش 2000 گرم)

ادامه مطلب